جاده‌اى که سردسير عشاير را به گرمسير متصل نمايد ”ايل راه“ ناميده مى‌شود، طول ايل راه ممکن است چند تا چند صد کيلومتر نوسان داشته باشد. با در نظر گرفتن اين طول نوع کوچ ”کوچ کوتاه“ و ”کوچ بلند“ معين مى‌گردد در منطقه کهگيلويه کوچ کوتاه داراى ايل راهى است که از حدود چند کيلومتر تجاوز نمى‌نمايد ولى ايل راه کوچ بلند آن ممکن است از ۲۰۰ کيلومتر هم تجاوز نمايد. طولانى‌ترين ايل راه عشاير کرمان را حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ کيلومتر متذکر شده‌اند و همين راه را براى ”طايفه دره شوروي“ ايل قشقائى حدود ۶۷۱ کيلومتر محاسبه نموده‌اند.


معمولاً خانوارها روزانه حدود ۱۵ کيلومتر راه مى‌پيمايند زيرا صبح زود حرکت نموده و قبل از ظهر به‌محل موردنظر که رسيدند چادر را برپا نموده و تا تصميم بعدى که ممکن است به‌واسطه وفور علف يک تا چند روز به‌طول انجامد در محل مستقر شوند.


مدت ايل راه بين طوايف و تيره‌هاى ايلات مختلف يکسان نيست زيرا پيمودن فاصله ايل راه از سردسير به گرمسير سريع و عکس آن به‌خاطر وجود علوفه به‌کندى انجام مى‌گيرد، اين مدت براى ايل باصرى ۴۷ روز و براى تيره‌ نگين‌تاجى بويراحمد حدود ۳۰ روز است يعنى خانوارهاى ايل باصرى از قشلاق (گرمسير) به ييلاق (سردسير) در ۴۷ محل و بويراحمدى‌ها در ۳۰ محل رحل اقامت مى‌افکنند.


هر محل استقرار را يک ”منزل“ مى‌نامند، محل هر منزل در طول سال‌ها مشخص و شناخته شده است، فاصله بين منازل ايل راه يکسان و برابر نيست و اين فاصله‌ها براساس امکانات مستقر شدن تعيين گرديده است زيرا امکان چراى دام، محل کافى براى برپا کردن چادر، وجود جاده مال‌رو، امکان تهيه آب و هيزم و امثال آن را در نظر گرفته‌اند. توقف و يا حرکت در هر منزل وابسته به علوفه طبيعى محلى است که چقدر قدرت چرا دارد. اگر فاصله منزل‌ها نسبتاً نزديک و علوفه هم کم باشد ممکن است در يک روز دو منزل حرکت نمايند در اصطلاح محلى ”دو مرتبه بار کنند“.


در طول ايل راه ناهموارى‌هاى فراوانى مشاهده مى‌شود که برخى از آنها بسيار صعب‌العبور و گذشتن از آنها با مشکلات فراوانى همراه است. بسيارى از گردنه‌ها و تنگ‌هاى سر راه داراى پرتگاه‌هائى است که بايستى احشام از باريکه راهى به نوبت و خط زنجيرى حرکت نمايند و اين عبور براى دسته‌اى از طايفه ساعت‌‌ها به‌طول مى‌انجامد. بر اين اساس ريش‌سفيدان طوايف در جلوى چنين اماکنى حرکت خانوارها را تنظيم و عبور آنها را به‌دقت زيرنظر دارند و گاهى بر سر اينکه هنگام عبور حق تقدم را به‌کدام طايفه بدهند بين دسته‌هاى مختلف نزاع‌هائى پديد مى‌آمد ولى اکنون با احداث چاده‌هاى متعدد و عريض نمودن آنها و استقرار پاسگاه‌هاى انتظامى در مراکز تجمع ايلى از تعداد اين‌گونه نزاع‌ها بسيار کاسته شده است و به‌ندرت مشاهده مى‌گردد.


ايل راه عبور گاه مشترکى براى تيره‌ها و طوايف مختلف است. گاهى برخى از طوايف به‌هنگام کوچ از قلمرو ايلى خود خارج شده و ممکن است سردسير و گرمسير آنها در قلمرو ايل ديگر باشد مانند تيره نگين تاجى بويراحمد عليا که سردسير آنها در دامنه غربى کوه‌هاى دنا و گرمسير آنها در مناطقى از بويراحمد گرمسير مى‌باشد. نقشه‌هاى (ايل راه تيره‌ها و طوايف مختلف ايلات کهگيلويه از سردسير به گرمسير و ايل راه تيره‌ها و طوايف مختلف کرمان) وضع ايل راه‌هاى ايلات مختلف و نمودار (برشى از سردسير تا گرمسير و برشى از گرمسير تا سردسير) وضع ناهموارى‌هاى ايل راه را در طول جاده از گرمسير تا سردسر و حدود منازل را مشخص مى‌دارد.