اگر پراکندگى زمين‌هاى ايران را مورد مطالعه قرار دهيم، به اين نتيجه مى‌رسيم که قسمت اعظم ايران را فلات‌هاى مرکزى فرا گرفته است که وسعت آن نزديک به ۳/۲ کل مساحت کشور است، زمين‌هاى جلگه‌اى حدود ۳/۱ اراضى فلاتى را شامل مى‌شوند و زمين‌هاى کوهستانى که در زير پوشش بيش از ۲۰۰۰ متر ارتفاع باشند بيش از يک‌ششم کل مساحت کشور را تشکيل نمى‌دهند.

پراکندگى زمين‌هاى ايران برحسب ارتفاع از سطح دريا

نوع زمين وسعت (کيلومتر مربع) درصد
کمتر از ۵۰۰ متر ارتفاع يا زمين‌هاى جلگه‌اى ۳۵۷،۰۰۰ ۷/۲۱
بين ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر ارتفاع يا زمين‌هاى فلاتى ۱،۰۳۲،۰۰۰ ۶/۶۲
بیش از ۲۰۰۰یا زمینهای جلگه ای کوهستانی ۲۶۰،۰۰۰ ۷/۱۵

جمع ۱،۶۵۰،۰۰۰
%۱۰۰