کلمه ”جغرافيا“ معرب کلمه ”جئوگرافيا“ (“ژئو“ و ”گرافيا“) به مفهوم شرح و توصيف سطح زمين مى‌باشد، جغرافيا با مفهوم مذکور در نوشته‌هاى قدما در يونان و رم باستان مشاهده مى‌گردد. در طول اين مدت نوشته‌هاى جغرافيائى نشيب و فرازهائى را پيموده است که مى‌توان اين نشيب و فرازها را به چهار دسته مشخص به‌شرح زير تقسيم نمود: