- محيط جغرافيائى:

در جغرافياى انسانى منظور از محيط جغرافيائى همان محيط طبيعى است که ممکن است از محيط کوچکى آغاز شده تا محيط منطقه، کشور و يا قاره‌اى را دربر گيرد. هر چه محيط کوچک‌تر باشد، مطالعات جغرافيائى عميق‌تر خواهد بود از اين‌ رو در جغرافياى انسانى جغرافياى محلى (منطقه‌اي) موردنظر است. بررسى جغرافياى محلي، درک رابطه بين انسان و مکان زيستى آنها را امکان‌پذير مى‌سازد که اين خود نخستين گام‌هائى در جهت تعاليم جغرافيائى است. آنچه بيش از همه در اين مطالعه ارزش دارد توجه به بررسى ”مکان“ است، يعنى مکان موردنظر در کجاى زمين قرار گرفته است، داراى چه مشخصات و خصوصيات محلى است و کدام يک از عوامل مختلف طبيعت، محيط مذکور را تحت‌تأثير قرار مى‌دهند بنابر اين در مورد شناسائى مکان يا محيط جغرافيائى نيازمند شناسائى عوامل ديگرى در طبيعت هستيم که به ترتيب اهميت عبارتند از:


۱. کره‌زمين
۲. پستى و بلندى ۶. نباتات
محيط جغرافيائى ۳. آب‌وهوا
بشر

۴. جنس خاک ۷. حيوانات
۵. آب‌ها و درياها