تا
پاورقی ۱. ن ل : بنانی

۲. لغت نامه ٔ اسدی .

۳. این رباعی در سندبادنامه هم آمده است .

۴. در برهان از ((ادوات غایت و تعلیل )) محسوب شده است .

۵. در لغت فرس چ اقبال ص 112:
مرا ز کهبد زشتست غبن بسیاری
رها نکن سر اوتا بود سلامت تو.

۶. در لغت فرس اسدی چ اقبال ص 499: کلند (= کلنگ ).

۷. در لغت فرس اسدی چ اقبال ص 429:
شنگینه برمد ازچاکرتاراست باشد او چو ترازو.

۸. گاه معنی ضمنی آن الی الابد، جاویدان باشد.

۹. در حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی بنام ((فاخری ))ضبط شده است .

۱۰. فردوسی غالباً پس از ((تا)) بمعنی مذکور فعل ماضی می آورد.

۱۱. بمعنی زمانی و مکانی هر دو تواند بود.

۱۲. مصراع اول بیت این است :
گرچه فرسنگی بود بالای میدان ملوک

۱۳. مصراع اول بیت این است :
با مردم زمانه سلامی و والسّلام