تئوکراسی
پاورقی ۱..eocratieَTh

۲..eosَTh

۳..Kratos