تآتر
پاورقی ۱. واژه های نو فرهنگستان ایران تا پایان سال 1319 شماره ٔ 7 ص 26.