تئاژنس
پاورقی ۱..eageneَTh

۲..Cylon

۳. در متن : ...که با دختر ((سیلن )) ازدواج کرد...)) ظاهراً اشتباه است . رجوع بهمین کتاب ص 488 ((سیلن )) شود.