ت
پاورقی ۱. برهان قاطع.

۲. برهان قاطع در ((هفت حرف هوائی )).

۳. در لهجه ٔ مرکزی و بعض لهجه های دیگرماقبل ((ت )) مکسور تلفظ شود.

۴. ن ل : دولتت باد حریف .

۵. ن ل : کند.

۶. نقل از شعر فارسی معین .

۷. نقل از شعر فارسی معین .

۸. قاعده ٔ حذف و ادغام : هرگاه دو حرف همجنس یادو حرف قریب المخرج در کلمه ای بدنبال یکدیگر قرار گیرند می توان یکی را حذف کرد چون : ((راست تر)) که پس از حذف ((راستر)) خواهد شد و اگر در چنین موارد یک حرف را حذف کنند ودیگری را مشدّدسازند، این عمل را ادغام گویندچون ((بدتر)) که حذف آن ((بتر)) و ادغامش ((بتر)) [ ب َ ت ت َ ر] خواهد بود.

۹. شهری در کرمان . (ازمنتهی الارب ).

۱۰. منتهی الارب ذیل ((بد)).

۱۱. منتهی الارب ذیل ((ب ع ت )).

۱۲. غیاث .

۱۳. آنندراج چ لکهنو ج 1 ص 418.

۱۴. المنجد.

۱۵. تاج العروس .

۱۶. منتهی الارب .

۱۷. المنجد.

۱۸.eَTabouch