طائع للّه
پاورقی ۱. ظاهراً: حسن ابن عبداﷲ ابن مرزبان سیرافی .