ثابت
پاورقی ۱. و نیز رجوع به امتاع الاسماع ج 1 ص 151 شود.