ثابت
پاورقی ۱.- ج 3 ص 184 187.

۲. حبیب السیرجزء 2 از ج 2.