ابن شرف
نویسنده جعفر سجادی
مآخذ بغدادی‌، ایضاح‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ سخاوی‌، محمد، التبر المسبوک‌ فی‌ ذیل‌ السلوک‌، قاهره‌؛ همو، الضوء اللامع‌، قاهره‌، 1354ق‌؛ سیوطی‌، نظم‌ العقیان‌، به‌ کوشش‌ فیلیپ‌ حتی‌، نیورک‌، 1927م‌؛ الموسوعهٔ الفلسطینیهٔ؛ علیمی‌، عبدالرحمان‌، الانس‌ الجلیل‌، بیروت‌، 1973م‌. جعفر سجادی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا