ابن شدقم
نویسنده ابوالحسن دیانت
مآخذ آقابزرگ‌، الذریعهٔ؛ همو، طبقات‌ اعلام‌ الشیعهٔ، قرن‌ 10، به‌ کوشش‌ منزوی‌، تهران‌، 1972م‌؛ ابن‌ معصوم‌ مدنی‌، سید علی‌ صدرالدّین‌، سلافهٔ العصر، تهران‌؛ افندی‌ اصفهانی‌، عبدالله‌، ریاض‌ العلماء، به‌ کوشش‌ محمود مرعشی‌ و احمد حسینی‌، قم‌، 1401ق‌؛ امین‌، محسن‌، اعیان‌ الشیعهٔ، به‌ کوشش‌ حسن‌ امین‌، بیروت‌، 1983م‌؛ بحرالعلوم‌، محمد مهدی‌، رجال‌، به‌ کوشش‌ محمد صادق‌ بحرالعلوم‌ و حسین‌ بحرالعلوم‌، نجف‌، 1212ق‌؛ بغدادی‌، هدیه‌؛ حرّعاملی‌، محمد، امل‌ الا¸مل‌، بغداد، 1385ق‌؛ زرکلی‌، اعلام‌؛ قمی‌، عباس‌، فوائد الرضوّیهٔ، تهران‌، 1327ش‌؛ کحّاله‌، عمررضا، معجم‌ المؤلفین‌، بیروت‌، 1957م‌؛ کنتوری‌، اعجاز حسین‌، کشف‌ الحجب‌ والاستار، کلکته‌، 1330ق‌؛ مجلسی‌، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ مرکزی‌، خطی‌؛ نیز: GAL,S. ابوالحسن‌ دیانت‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا