ابن شداد، عزالدین
نویسنده عبدالمحمد روح بخشان
مآخذ ابن‌ شاکر کتبی‌، محمد، عیون‌ التواریخ‌، نسخهٔ عکسی‌ موجود در کتابخانهٔ مرکز؛ ابن‌ شحنه‌، محمد، الدر المنتخب‌ فی‌ تاریخ‌ مملکهٔ حلب‌، به‌ کوشش‌ یوسف‌ الیان‌ سرکیس‌، بیروت‌، 1909م‌؛ ابن‌ شداد، محمد، الاعلاق‌ الخطیرهٔ فی‌ ذکر امراء الشام‌ و الجزیرهٔ، بخش‌ تاریخ‌ مدینهٔ دمشق‌، به‌ کوشش‌ سامی‌ الدهان‌، دمشق‌، 1377ق‌/ 1956م‌؛ همان‌، به‌ کوشش‌ یحیی‌ عباره‌، دمشق‌، 1978م‌؛ ابن‌ طولون‌، محمد، القائد الجوهریهٔ فی‌ تاریخ‌ الصالحیهٔ، به‌ کوشش‌ محمد احمد دهان‌، دمشق‌، 1401ق‌/ 1980م‌؛ ابن‌ فرات‌،محمد، تاریخ‌ ابن‌ الفرات‌، به‌ کوشش‌ قسطنطین‌ زریق‌ و نجلا عزالدین‌، بیروت‌، 1939م‌؛ بستانی‌؛ بغدادی‌ ایضاح‌؛ همو، هدیه‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ دهان‌، سامی‌، مقدمه‌ بر الاعلاق‌ الخطیرهٔ (نک: ابن‌ شداد در همین‌ مآخذ)؛ روزنتال‌، فرانتس‌، علم‌ التاریخ‌ عند المسلمین‌، ترجمهٔ صالح‌ احمد العلی‌، بغداد، 1963م‌؛ صفدی‌، خلیل‌، الوافی‌ بالوفیات‌، به‌ کوشش‌ هلموت‌ ریتر، بیروت‌، 1381ق‌/1961م‌؛ عباره‌، یحیی‌، مقدمه‌ بر الاعلاق‌ الخطیرهٔ (نک: ابن‌ شداد در همین‌ مآخذ)؛ عمر، محمد عزت‌، فهرس‌ المخطوطات‌ المصورهٔ فی‌ مکتبهٔ معهد التراث‌ العلمی‌ العربی‌، حلب‌، 1406ق‌/1986م‌؛ کراچکوفسکی‌، ایگناتی‌، تاریخ‌ الادب‌ الجغرافی‌ العربی‌، ترجمهٔ صلاح‌الدین‌ عثمان‌ هاشم‌، مسکو، 1957م‌؛ کمال‌، محمد، فهرس‌ المخطوطات‌ المودعهٔ فی‌ خزانهٔ معهد التراث‌ العلمی‌ العراقی‌، حلب‌، 1400ق‌/1980م‌؛ نعیمی‌، عبدالقادر، الدارس‌ فی‌ تاریخ‌ المدارس‌، به‌ کوشش‌ جعفر الحسنی‌، دمشق‌، 1367ق‌/1948م‌؛ یافعی‌، عبدالله‌، مرا¸هٔ الجنان‌، حیدرآباد دکن‌، 1337-1339ق‌؛ نیز:Bankipore; EI 2 ; GAL,S; Voorhoeue. عبدالمحمد روح‌بخشان‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا