ابن شجری
نویسنده عنایت الله فاتحی نژاد
مآخذ ابن‌ انباری‌، عبدالرحمان‌، نزههٔ الالیاء، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ سامرایی‌، بغداد، 1959م‌؛ ابن‌ تغری‌ بردی‌، النجوم‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ شاکر کتبی‌، محمد، فوات‌ الوفیات‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، دارصادر؛ ابن‌ شجری‌، هبهٔالله‌، الامالی‌، حیدرآباد دکن‌، 1349ق‌؛ همو، الحماسهٔ، به‌ کوشش‌ فریتس‌ کرنکو، حیدرآباد دکن‌، 1345ق‌؛ همو، مالم‌ ینشر من‌ الامالی‌ الشجریهٔ، به‌ کوشش‌ حاتم‌ صالح‌ ضامن‌، بیروت‌، 1405ق‌/1984م‌؛ ابن‌ کثیر، البدایهٔ؛ ابن‌ هشام‌، عبدالله‌، مغنی‌ اللبیب‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، مکتب‌ التجاریهٔ الکبری‌؛ افندی‌ اصفهانی‌، عبدالله‌، ریاض‌ العلماء، به‌ کوشش‌ احمد الحسینی‌، قم‌، 1401ق‌؛ ذهبی‌، محمد، العبر، به‌ کوشش‌ محمد سعید بن‌ بسیونی‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1384ق‌/1965م‌؛ ضامن‌، حاتم‌ صالح‌، مقدمه‌ بر مالم‌ ینشر (نک: ابن‌ شجری‌ در همین‌ مآخذ)؛ فیروزآبادی‌، محمد، البلغهٔ، به‌ کوشش‌ محمد المصری‌، دمشق‌، 1392ق‌/1972م‌؛ فقطی‌، علی‌، انباه‌ الرواهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1374ق‌/1959م‌؛ مردم‌ بک‌، عدنان‌، «التعریف‌ و النقد»، مجلهٔ مجمع‌ اللغهٔ العربیهٔ بدمشق‌، شم 45، 1390ق‌/1970م‌، شم 45؛ منتجب‌الدین‌، علی‌، فهرست‌ اسماء علماء الشیعهٔ، به‌ کوشش‌ عبدالعزیز طباطبائی‌، بیروت‌، 1406ق‌؛ هروی‌، علی‌، الازهیهٔ، به‌ کوشش‌ عبدالمعین‌ الملوحی‌، دمشق‌، 1391ق‌/1971م‌؛ یاقوت‌، ادبا؛ نیز: GAL,S. عنایت‌الله‌ فاتحی‌نژاد تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا