ابن شبه
نویسنده عنایت الله فاتحی نژاد
مآخذ ابن‌ ابی‌ حاتم‌، عبدالرحمان‌، الجرح‌ و التعدیل‌، حیدرآباد دکن‌، 1372ق‌/ 1952م‌؛ ابن‌ حبان‌، محمد، الثقات‌، حیدرآباد دکن‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، تهذیب‌ التهذیب‌، حیدرآباد دکن‌، 1326ق‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ ابوالفرج‌ اصفهانی‌، الاغانی‌، به‌ کوشش‌ صلاح‌ یوسف‌ خلیل‌، بیروت‌، 1390ق‌/970م‌؛ بلاشر، رژیس‌، تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌، ترجمهٔ آ. آذرنوش‌، تهران‌، 1363ش‌؛ تنوخی‌، محسن‌، الفرج‌ بعدالشدهٔ، بیروت‌، 1398ق‌/1978م‌؛ جریر، دیوان‌، بیروت‌، دارصادر؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌؛ روزنتال‌، فرانتس‌، علم‌ التاریخ‌ عندالمسلمین‌، ترجمهٔ صالح‌ احمد العلی‌، بغداد، 1963م‌؛ سزگین‌، فؤاد، تاریخ‌ التراث‌ العربی‌، ترجمهٔ محمود فهمی‌، ریاض‌، 1403ق‌/1983م‌؛ صولی‌، محمد، اخبار ابی‌ تمام‌، به‌ کوشش‌ خلیل‌ محمود عساکر و دیگران‌، بیروت‌، المکتب‌ التجاری‌؛ طبری‌، تاریخ‌، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، بیروت‌، قاهره‌، 1960- 1968م‌؛ مرزبانی‌، محمد، الموشح‌، قاهره‌، 1385ق‌؛ همو، نورالقبس‌ المختصر من‌ المقتبس‌، به‌ کوشش‌ رودُلف‌ زلهایم‌، ویسبادن‌، 1384ق‌/1964م‌؛ نوری‌، محیی‌الدین‌، تهذیب‌ الاسماء و اللغات‌، قاهره‌، ادارهٔ الطباعهٔ المنیریهٔ؛ یاقوت‌، ادبا؛ همو، بلدان‌. عنایت‌الله‌ فاتحی‌نژاد تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا