ابن شاهین
نویسنده علی اکبر ضیایی
مآخذ ابن‌ تغری‌ بردی‌، النجوم‌؛ ابن‌ جزری‌، محمد، غایهٔ النهایهٔ، به‌ کوشش‌ گ‌. برگشترسر، قاهره‌، 1351ق‌/1932م‌؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، تلبیس‌ ابلیس‌، قاهره‌، 1368ق‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، الاصابهٔ، به‌ کوشش‌ محمد سعید زغلول‌، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیهٔ؛ همو، لسان‌ المیزان‌، حیدرآباد دکن‌، 1329-1331ق‌؛ ابن‌ شاهین‌، عمر، تاریخ‌ اسماء الثقات‌، به‌ کوشش‌ عبدالمعطی‌ امین‌ قلعجی‌، بیروت‌، 1406ق‌/ 1986م‌؛ همو، فضائل‌ فاطمهٔ الزهراء(ع‌)، به‌ کوشش‌ محمد سعید طریحی‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ ماکولا، علی‌، الاکمال‌، حیدرآباد دکن‌، 1405ق‌/1984م‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌؛ ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ ارنؤوط و اکرم‌ البوشی‌، بیروت‌، 1404ق‌/ 1984م‌؛ زرکلی‌، اعلام‌؛ ظاهریه‌، خطی‌ (مجامیع‌)؛ فهرس‌ مجامیع‌ المدرسهٔ العمریهٔ، به‌ کوشش‌ یاسین‌ محمد سوّاس‌، کویت‌، 1408ق‌/1987م‌؛ نیز GAS. Slane; De علی‌اکبر ضیائی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا