ابن شاکر کتبی
نویسنده صادق سجادی
مآخذ ابن‌ تغری‌ بردی‌، النجوم‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، الدرر الکامنهٔ، حیدرآباد دکن‌، 1396ق‌/1976م‌؛ ابن‌ رافع‌ سلامی‌، محمد، الوفیات‌، به‌ کوشش‌ صالح‌ مهدی‌ عباس‌ و بشار عواد معروف‌، بیروت‌، 1982م‌؛ ابن‌ شاکر کتبی‌، محمد، عیون‌ التواریخ‌، به‌ کوشش‌ حسام‌الدین‌ قدسی‌، دمشق‌، 1927م‌؛ همو، همان‌، به‌ کوشش‌ فیصل‌ سامر و نبیله‌ عبدالمنعم‌ داوود، بغداد، 1397-1400ق‌/1977-1980م‌؛ همو، فوات‌ الوفیات‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1973م‌؛ ابن‌ کثیر، البدایهٔ؛ بغدادی‌، هدیه‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ حسینی‌، محمد، ذیول‌ العبر، به‌ کوشش‌ محمد سعید بن‌ بسیونی‌، بیروت‌، 1405ق‌؛ سامر، فیصل‌، مقدمهٔ عیون‌ (نک: ابن‌ شاکر در همین‌ مآخذ)؛ سخاوی‌، محمد، الاعلان‌ بالتوبیخ‌، به‌ کوشش‌ فرانتس‌ روزنتال‌، بغداد، 1383ق‌/1963م‌؛ عباس‌، احسان‌، مقدمه‌ بر فوات‌ (نک: ابن‌ شاکر در همین‌ مآخذ)؛ فروخ‌، عمر، تاریخ‌ الادب‌ العربی‌، بیروت‌، 1981م‌؛ قدسی‌، حسام‌ الدین‌، مقدمه‌ بر عیون‌ (نک: ابن‌ شاکر در همین‌ مآخذ)؛ کحاله‌، عمررضا، معجم‌ المؤلفین‌، بیروت‌، 1957م‌. صادق‌ سجادی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا