ابن شاذان، محمد
نویسنده احمد پاکتچی
مآخذ آقابزرگ‌، الذریعهٔ؛ همو، طبقات‌، قرن‌ 5، بیروت‌، 1391ق‌؛ ابطحی‌ محمدباقر، مقدمه‌ بر مائهٔ منقبهٔ (نک: ابن‌ شاذان‌ در همین‌ مآخذ)؛ ابن‌ حجر، احمد، لسان‌ المیزان‌، حیدرآباد دکن‌، 1331ق‌؛ ابن‌ حمزه‌، عبدالله‌، الثاقب‌ فی‌ المناقب‌، نسخهٔ خطی‌ کتابخانهٔ گوهرشاد؛ ابن‌ شاذان‌، محمد، مائهٔ منقبهٔ، به‌ کوشش‌ محمدباقر ابطحی‌، قم‌، 1407ق‌/ 1987م‌؛ ابن‌ شهر آشوب‌، محمد، معالم‌ العلماء، نجف‌، 1380ق‌؛ همو، مناقب‌، قم‌، چاپخانهٔ علمیه‌؛ ابن‌ طاووس‌، علی‌، جمال‌ الاسبوع‌، تهران‌، 1330ق‌؛ همو، الطرائف‌، قم‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همو، الیقین‌، نجف‌، 1369ق‌؛ ابن‌ عیاش‌ جوهری‌، احمد، مقتضب‌ الاثر، قم‌، 1379ق‌/1959م‌؛ ابوعلی‌ حائری‌، محمد، منتهی‌ المقال‌، تهران‌، 1300ق‌؛ افندی‌ اصفهانی‌، عبدالله‌، ریاض‌ العلماء، قم‌، 1401ق‌/1981م‌؛ بهبهانی‌، محمدباقر، تعلیقات‌ منهج‌ المقال‌، تهران‌، 1306ق‌؛ جوینی‌ خراسانی‌، ابراهیم‌، فرائد السمطین‌، به‌ کوشش‌ محمدباقر محمودی‌، بیروت‌، 1398ق‌؛ حرعاملی‌، محمد، اثبات‌ الهداهٔ، قم‌، 1399ق‌/1979م‌؛ همو، امل‌ الا¸مل‌، به‌ کوشش‌ احمد حسینی‌، بغداد، 1385ق‌/ 1965م‌؛ همو، الجواهر السنیهٔ، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ خزاز قمی‌، علی‌، کفایهٔ الاثر، قم‌، 1401ق‌/1981م‌؛ خوارزمی‌، موفق‌، مقتل‌ الحسین‌، نجف‌، 1367ق‌/1947م‌؛ همو، مناقب‌، نجف‌، 1965م‌؛ خوانساری‌، محمد باقر، روضات‌ الجنات‌، تهران‌، 1382ق‌/1962م‌؛ ذهبی‌، محمد، میزان‌ الاعتدال‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد یجاوی‌، قاهره‌، 1382ق‌/1962م‌؛ سیوطی‌، اللا¸لی‌ المصنوعهٔ، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ طوسی‌، محمد، امالی‌، بغداد، 1384ق‌/ 1964م‌؛ همو، فهرست‌، نجف‌، کتابخانهٔ مرتضویه‌؛ فهرست‌ مخطوطات‌ مکتبهٔ الامام‌ الحکیم‌ العامهٔ، به‌ کوشش‌ محمد مهدی‌ نجف‌، عراق‌، 1389ق‌/1969م‌؛ کراجکی‌، ابوالفتح‌، التفضیل‌، به‌ کوشش‌ محدث‌ ارموی‌، تهران‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو، کنز الفوائد، تبریز، 1322ق‌؛ کلینی‌، محمد، الکافی‌، تهران‌، 1377ق‌/1957م‌؛ گنجی‌، محمد، کفایهٔ الطالب‌، به‌ کوشش‌ محمد هادی‌ امینی‌، تهران‌، 1404ق‌/1984م‌؛ مامقانی‌، عبدالله‌، تنقیح‌ المقال‌، نجف‌، 1350ق‌/ 1931م‌؛ مجلسی‌، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت‌، مؤسسهٔ الوفاء؛ مرکزی‌، خطی‌؛ مشکوهٔ، خطی‌؛ مفید، محمد، الارشاد، نجف‌، 1382ق‌/1962م‌؛ نجاشی‌، احمد، الرجال‌، بمبئی‌، 1317ق‌/1899م‌؛ نوری‌، حسین‌، مستدرک‌ الوسائل‌، تهران‌، 1318- 1321ق‌. احمد پاکتچی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا