ابن شاذان، ابومحمد
نویسنده احمد پاکتچی
مآخذ ابن‌ ابی‌ الحدید، شرح‌ نهج‌البلاغهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1379ق‌/1959م‌؛ ابن‌ بابویه‌، محمد، التوحید، به‌ کوشش‌ هاشم‌ حسینی‌، تهران‌، 1387ق‌؛ همو، الخصال‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری‌، تهران‌، 1389ق‌؛ همو، عیون‌ الاخبار، نجف‌، 1390ق‌؛ همو، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، نجف‌، 1376ق‌؛ ابن‌ شاذان‌، فضل‌، مختصر اثبات‌ الرّجعهٔ، به‌ کوشش‌ باسم‌ موسوی‌، تراثنا، قم‌، 1409ق‌، شم 15؛ همو، العلل‌، به‌ کوشش‌ احمد پاکتچی‌، منتشر نشده‌؛ ابن‌ شهر آشوب‌، محمد، المناقب‌، قم‌، چاپخانهٔ علمیّه‌؛ استرابادی‌، شرف‌الدین‌، تأویل‌ الا¸یات‌، قم‌، 1407ق‌؛ الایضاح‌، منسوب‌ به‌ ابن‌ شاذان‌، به‌ کوشش‌ جلال‌الدین‌ محدث‌، تهران‌، 1351ش‌؛ بحرالعلوم‌، محمد مهدی‌، الرجال‌، تهران‌، 1363ق‌؛ برقی‌، احمد، الرجال‌، تهران‌، 1342ش‌؛ سید مرتضی‌، علی‌، الشافی‌، ایران‌، 1301ق‌؛ همو، الفصول‌ المختارهٔ، نجف‌، کتابخانهٔ حیدریه‌؛ طوسی‌، محمد، اختیار معرفهٔ الرجال‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ مصطفوی‌، مشهد، 1348ش‌؛ همو، الرجال‌، به‌ کوشش‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، نجف‌، 1380ق‌/1960م‌؛ همو، الغیبهٔ، تهران‌، 1398ق‌؛ همو، الفهرست‌، به‌ کوشش‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، نجف‌، کتابخانهٔ مرتضویه‌؛ علامهٔ حلّی‌، حسن‌، مختلف‌ الشیعهٔ، ایران‌، 1324ق‌؛ فیض‌ کاشانی‌، محمد محسن‌، الاصول‌ الاصلیهٔ، به‌ کوشش‌ جلال‌الدین‌ محدّث‌، تهران‌، 1349ش‌؛ قمی‌، حسن‌، تاریخ‌ قم‌، ترجمهٔ حسن‌ بن‌ علی‌ قمی‌، به‌ کوشش‌ جلال‌الدین‌ تهرانی‌، تهران‌، 1361ش‌؛ کلینی‌، محمد، الکافی‌، تهران‌، 1377ق‌؛ محقق‌ حلّی‌، جعفر، المعتبر، ایران‌، 1318ق‌؛ نجاشی‌، احمد، الرجال‌، به‌ کوشش‌ موسی‌ زنجانی‌، قم‌، 1407ق‌. احمد پاکتچی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * زا ن‌ * 2 * زا