ابن دقماق
نویسنده علی اکبر دیانت
مآخذ ابن‌ ایاس‌، محمد، بدائع‌ الزهور، به‌ کوشش‌ محمد مصطفی‌، قاهره‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابن‌ تغری‌ بردی‌، المنهل‌ الصافی‌، قاهره‌، 1375ق‌/1956م‌؛ ابن‌ حجر، احمد، انباء الغُمر، حیدرآباد دکن‌، 1393-1394ق‌/1973-1974م‌؛ همو، الدرر الکامنهٔ، حیدرآباد دکن‌، 1392ق‌/1972م‌؛ ابن‌ دقماق‌، ابراهیم‌، الانتصار لواسطهٔ عقدالامصار، بولاق‌، 1310ق‌/1893م‌؛ بغدادی‌، هدیه‌، حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌؛ سخاوی‌، محمد، الضوء اللامع‌، قاهره‌، 1353ق‌/1934م‌؛ سیوطی‌، حُسن‌ المحاضرهٔ، قاهره‌، 1299ق‌/1882م‌؛ عبدالبدیع‌، لطفی‌، فهرس‌ المخطوطات‌ المصورهٔ، قاهره‌، 1956م‌؛ واندیک‌، ادوارد، اکتفاء القنوع‌، به‌ کوشش‌ محمدعلی‌ البیلاوی‌، قاهره‌، 1896م‌؛ نیز: Ahlwardt; De Slan, M., Catalogue des manuscrits arabes de la Biblioth I que nationale, Paris, 1883; GAL; GAL,S; IA. علی‌اکبر دیانت‌ (رب) 4/6/77 ن‌ * 2 * (رب) 12/6/77