ابن افلیلی
نویسنده محمد احمد موسوی آل طعمه
مآخذ ابن‌ بسام‌، علی‌، الذخیرهٔ فی‌ محاسن‌ اهل‌ الجزیرهٔ، قاهره‌، 1358ق‌/1939م‌؛ ابن‌ بشکوال‌، خلف‌، الصلهٔ، قاهره‌، 1966م‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ خیر، محمد، الفهرست‌، به‌ کوشش‌ فرانسیسکو کودرا و خلیان‌ ریبرا تاراگو، بغداد، 1382ق‌/ 1963م‌؛ ابن‌ سعید مغربی‌، علی‌، المغرب‌ فی‌ حلی‌ المغرب‌، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، قاهره‌، 1953م‌؛ بستانی‌، بطرس‌، مقدمه‌ بر رسالهٔ التوابع‌ و الزوابع‌ ابن‌ شهید، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ بلاشر، رژی‌، ابوالطیب‌ المتنبی‌، ترجمهٔ ابراهیم‌ کیلانی‌، دمشق‌، 1985م‌؛ حمیدی‌، محمد، جذوهٔ المقتبس‌، به‌ کوشش‌ محمد بن‌ تاویت‌ الطنجی‌، قاهره‌، 1372ق‌/1952م‌؛ دایه‌، محمد رضوان‌، تاریخ‌ النقد الادبی‌ فی‌ الاندلس‌، بیروت‌، 1981م‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1384ق‌/ 1964م‌؛ صفدی‌، خلیل‌، الوافی‌ بالوفیات‌، به‌ کوشش‌ س‌ . دیدرینگ‌، بیروت‌، 1392ق‌/ 1972م‌؛ قفطی‌، علی‌، انباه‌ الرواهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1369ق‌/1950م‌؛ یاقوت‌، ادبا؛ نیز: S. GAL, محمد احمد موسوی‌ آل‌ طعمه‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 18/3/76 ن‌ * 2 * (رب) 7/5/76