ابن اعرابی، ابو عبدالله
نویسنده آذرتاش آذرنوش
مآخذ ابن‌ انباری‌، عبدالرحمان‌، نزههٔ الالباء، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ سامرایی‌، بغداد، 1959م‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ سکیت‌، یعقوب‌، اصلاح‌ المنطق‌، به‌ کوشش‌ احمد محمد شاکر و عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قاهره‌، 1368ق‌/1949م‌؛ ابن‌ قتیبه‌، عبدالله‌، المعارف‌، به‌ کوشش‌ ثروت‌ عکاشه‌، قاهره‌، 1960م‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ ابوالفرج‌ اصفهانی‌، علی‌، الاغانی‌، قاهره‌، 1923-1947م‌؛ ازهری‌، محمد، تهذیب‌ اللغهٔ، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قاهره‌، 1384ق‌/1964م‌؛ بغدادی‌، عبدالقادر، خزانهٔ الادب‌، بیروت‌، دارصادر (طبع‌ افست‌)؛ بلاشر، رژی‌، تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌، ترجمهٔ آذرتاش‌ آذرنوش‌، تهران‌، 1363ش‌؛ حریری‌، قاسم‌، درهٔ الغواص‌، به‌ کوشش‌ هاینریش‌ توربکه‌، لایپزیگ‌، 1871م‌؛ حلبی‌، عبدالواحد، مراتب‌ النحویین‌، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1375ق‌/1955م‌؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربی‌؛ ذهبی‌، محمد، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ ارنؤوط و محمد نعیم‌ عرقسوسی‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ زبیدی‌، محمد، طبقات‌ النحویین‌ و اللغویین‌، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1973م‌؛ زیدان‌، جرجی‌، تاریخ‌ آداب‌ اللغهٔ العربیهٔ، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، قاهره‌، 1957م‌؛ سزگین‌، فؤاد، تاریخ‌ التراث‌ العربی‌، ترجمهٔ محمود فهمی‌ حجازی‌، ریاض‌، 1403ق‌/1983م‌؛ سمعانی‌، عبدالکریم‌، الانساب‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بن‌ یحیی‌ المعلمی‌، حیدرآباد دکن‌، 1382ق‌/1962م‌؛ سیرافی‌، حسن‌، اخبار النحویین‌ البصریین‌، به‌ کوشش‌ فریتس‌ کرنکو، بیروت‌/پاریس‌، 1936م‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1384ق‌/1964م‌؛ همو، المزهر، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌ و دیگران‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ صفدی‌، خلیل‌ الوافی‌ بالوفیات‌، به‌ کوشش‌ هلموت‌ ریتر، ویسبادن‌، 1381ق‌/1961م‌؛ طبری‌، تاریخ‌؛ فیروزآبادی‌، محمد، البلغهٔ، به‌ کوشش‌ محمد مصری‌، دمشق‌، 1392ق‌/1972م‌؛ قفطی‌، علی‌، انبا الرواهٔ، قاهره‌، 1374ق‌/1955م‌؛ مرزبانی‌ (نک: هم، یغموری‌)؛ یاقوت‌، ادبا؛ یغموری‌، یوسف‌، نورالقبس‌ مختصر المقتبس‌ محمد بن‌ عمران‌ مرزبانی‌، به‌ کوشش‌ رودلف‌ زلهایم‌، ویسبادن‌، 1384ق‌/1964م‌؛ نیز: GAL, S. آذرتاش‌ آذرنوش‌ تایپ‌ مجدد و نمونه‌ اول‌ 23/2/76 ن‌ * 2 * (رب) 6/5/76