ابن اطنابه
نویسنده آذرتاش آذرنوش
مآخذ ابن‌ابی‌الحدید، هبهٔالله‌، شرح‌ نهج‌البلاغهٔ، بیروت‌، 1359ق‌/1940م‌؛ ابن‌ اثیر، الکامل‌؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، جمهرهٔ انساب‌ العرب‌، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ درید، محمد، الاشتقاق‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قاهره‌، 1378ق‌/1958م‌؛ ابن‌ شجری‌، علی‌، الحماسهٔ، حیدرآباد دکن‌، 1345ق‌/1926م‌؛ ابن‌ عبدربه‌، احمد بن‌ محمد، العقد الفرید، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ قتیبه‌، عبدالله‌، عیون‌ الاخبار، بیروت‌، 1343ق‌/1925م‌؛ ابوتمام‌، حبیب‌، الوحشیات‌، به‌ کوشش‌ عبدالعزیز میمنی‌ راجکوئی‌، قاهره‌، 1970م‌؛ ابوالفرج‌ اصفهانی‌، الاغانی‌، بیروت‌، 1970م‌؛ احمد، مختارالدین‌، حاشیه‌ بر الحماسهٔ البصریهٔ (نک: هم، بصری‌)؛ بصری‌، صدرالدین‌، الحماسهٔ البصریهٔ، به‌ کوشش‌ مختارالدین‌ احمد، حیدرآباد دکن‌، 1383ق‌/ 1964م‌؛ بکری‌، ابوعبید، سمط اللا¸لی‌، به‌ کوشش‌ عبدالعزیز یمینی‌، علیگره‌، 1354ق‌/ 1936م‌؛ جاحظ، عمرو، البیان‌ و التبیین‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ سندوبی‌، قاهره‌، 1351ق‌/ 1932م‌؛ همو، الحیوان‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ هارون‌، بیروت‌، 1388ق‌/1969م‌؛ رسائل‌ اخوان‌ الصفاء، بیروت‌، دارصادر؛ سیبویه‌، عمرو، الکتاب‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ هارون‌، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ طبری‌، تاریخ‌، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، بیروت‌، 1960- 1968م‌؛ مبرد، محمد، الکامل‌، بیروت‌، مکتبهٔ المعارف‌؛ مرزبانی‌، محمد، معجم‌الشعراء، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، قاهره‌، 1379ق‌/1960م‌؛ نصر بن‌ مزاحم‌، وقعهٔ صفین‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ هارون‌، قاهره‌، 1365ق‌/1946م‌. آذرتاش‌ آذرنوش‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 11/2/76 ن‌ * 2 * (رب) 28/4/76