ابن اشترکونی
مآخذ ابن‌ ابار، محمد، المعجم‌ فی‌ اصحاب‌ القاضی‌ ابن‌ علی‌ الصدفی‌، به‌ کوشش‌ کودرا، مادرید، 1885م‌؛ ابن‌ اشترکونی‌، محمد، المسلسل‌، به‌ کوشش‌ محمد عبدالجواد، قاهره‌، 1957م‌؛ ابن‌ بسام‌، علی‌، الذخیرهٔ، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1979م‌؛ ابن‌ بشکوال‌، خلف‌، الصلهٔ، به‌ کوشش‌ عزت‌ عطار، قاهره‌، 1955م‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ خیر، محمد، فهرسهٔ مارواه‌ عن‌ شیوخه‌، به‌ کوشش‌ کودرا و ریبرا، بغداد، 1382ق‌/ 1963م‌؛ ابن‌ دحیه‌، عمر، المطرب‌ من‌ اشعار اهل‌ المغرب‌، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ ابیاری‌ و دیگران‌، قاهره‌، 1955م‌؛ ابن‌ سعید، علی‌ بن‌ موسی‌، المغرب‌ فی‌ حلی‌ المغرب‌، به‌ کوشش‌ شوقی‌ ضیف‌، قاهره‌، 1955م‌؛ دایه‌، محمدرضوان‌، تاریخ‌ النقد الادبی‌ فی‌ الاندلس‌، بیروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ سیوطی‌، بغیهٔ الوعاهٔ، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1964م‌؛ سیوفی‌، مصطفی‌، ملامح‌ التجدید فی‌ النثر الاندلسی‌، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ضبّی‌، احمد، بغیهٔ الملتمس‌، به‌ کوشش‌ کودرا، مادرید، 1884م‌؛ عباس‌، احسان‌، تاریخ‌ النقد الادبی‌ عندالعرب‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ عبدالجواد، محمد، مقدمه‌ بر المسلسل‌ (نک: هم، ابن‌ اشترکونی‌)؛ فروخ‌، عمر، تاریخ‌ الادب‌ العربی‌، بیروت‌، 1982م‌؛ مقری‌، احمد، نفح‌الطیب‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1388ق‌/1968م‌؛ نورعوض‌، یوسف‌، فن‌ المقامات‌ بین‌ المشرق‌ و المغرب‌، بیروت‌، 1979م‌؛ نیز: GAL,S. بخش‌ ادبیات‌ عرب‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 8و9/12/75 ن‌ * 2 * (رب) 17/3/76