ابن اسفندیار
نویسنده سید علی آل داود
مآخذ ابن‌ اسفندیار، محمد، تاریخ‌ طبرستان‌، به‌ کوشش‌ عباس‌ اقبال‌، تهران‌، 1320ش‌؛ ادبیات‌ تهران‌، خطی‌؛ اقبال‌، عباس‌، مقدمه‌ بر تاریخ‌ طبرستان‌ (نک: هم، ابن‌ اسفندیار)؛ براون‌، ادوارد، تاریخ‌ ادبی‌ ایران‌، ترجمهٔ غلامحسین‌ صدری‌ افشار، تهران‌، 1357ش‌؛ قزوینی‌، محمد، یادداشتها، به‌ کوشش‌ ایرج‌ افشار، تهران‌، 1347ش‌؛ کریستن‌ سن‌، آرتور، ایران‌ در زمان‌ ساسانیان‌، ترجمهٔ غلامرضا رشید یاسمی‌، تهران‌، 1345ش‌؛ نفیسی‌، سعید، تاریخ‌ نظم‌ و نثر در ایران‌، تهران‌، 1344ش‌. سیدعلی‌ آل‌ داود تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 5/12/75 ن‌ * 2 * (رب) 10/3/76