ابن اسرائیل
نویسنده ایران ناز کاشیان
مآخذ ابن‌ تغری‌ بردی‌، النجوم‌ الزاهرهٔ، قاهره‌، وزارهٔ الثقافهٔ و الارشاد؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، لسان‌ المیزان‌، بیروت‌، 1390ق‌/1971م‌؛ ابن‌ عماد، عبدالحی‌، شذرات‌ الذهب‌، قاهره‌، 1351ق‌؛ ابن‌ فرات‌، محمد، تاریخ‌ ابن‌ الفرات‌، به‌ کوشش‌ قسطنطین‌ زریق‌ و نجلا عزالدین‌، بیروت‌، 1942م‌؛ ابن‌ کثیر، البدایهٔ و النهایهٔ، قاهره‌، مطبعهٔ السعاده‌؛ ذهبی‌، شمس‌الدین‌ محمد، العبر، بیروت‌، 1405ق‌؛ زرکلی‌، خیرالدین‌، الاعلام‌، بیروت‌، 1986م‌؛ زغلول‌ سلام‌، محمد، الادب‌ فی‌ العصر، المملوکی‌، قاهره‌، دارالمعارف‌؛ صفدی‌، خلیل‌، الوافی‌ بالوفیات‌، به‌ کوشش‌ ددرینگ‌، دمشق‌، 1953م‌؛ ظاهریه‌، خطی‌ (شعر، تصوف‌)؛ کتبی‌، محمد، فوات‌ الوفیات‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1974م‌؛ یافعی‌، عبدالله‌، مرآهٔ الجنان‌، بیروت‌، 1390ق‌/1970م‌؛ نیز: . 2 EIایران‌ناز کاشیان‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 4/12/75 ن‌ * 2 * (رب) 11/2/76