ابن اسحاق
نویسنده سید علی آل داود
مآخذ آقابزرگ‌، الذریعهٔ؛ ابن‌ ابی‌ حاتم‌، عبدالرحمان‌، الجرح‌ و التعدیل‌، حیدرآباد دکن‌، 1372ق‌/1952م‌؛ ابن‌اثیر، الکامل‌؛ ابن‌حبان‌،محمد، الثقات‌، حیدرآباددکن‌،1401ق‌/ 1981م‌؛ همو، مشاهیر علماء الامصار، به‌ کوشش‌ فلایشهامر، قاهره‌، 1379ق‌/ 1959م‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، تهذیب‌ التهذیب‌، حیدرآباد دکن‌، 1326ق‌/ 1908م‌؛ ابن‌ خلکان‌، وفیات‌؛ ابن‌ سعد، محمد، طبقات‌ الکبری‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، دارصادر؛ ابن‌ عدی‌ جرجانی‌، عبدالله‌، الکامل‌ فی‌ ضعفاء الرجال‌، بیروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ ابن‌ قتیبه‌، عبدالله‌، المعارف‌، به‌ کوشش‌ ثروت‌ عکاشه‌، قاهره‌، 1960م‌؛ ابن‌ معین‌، یحیی‌، معرفهٔ الرجال‌، به‌ کوشش‌ محمدمطیع‌ حافظ و غزوهٔ بدیر، دمشق‌، مجمع‌اللغهٔ العربیه‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ بخاری‌، محمد، التاریخ‌ الصغیر، به‌ کوشش‌ محمود ابراهیم‌ زاید، بیروت‌، 1406ق‌/1984م‌؛ همو، التاریخ‌ الکبیر، حیدرآباد دکن‌، 1361ق‌/1942م‌؛ برقی‌، احمد، کتاب‌ الرجال‌، به‌ کوشش‌ محدث‌ ارموی‌، تهران‌، 1342ش‌؛ بسوی‌، یعقوب‌، المعرفهٔ و التاریخ‌، به‌ کوشش‌ ضیاء العمری‌، بغداد، 1975م‌؛ بکری‌، اندلسی‌، عبدالله‌، معجم‌ ما استعجم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ سقا، قاهره‌، 1364ق‌/ 1945م‌؛ بلاذری‌، احمد بن‌ یحیی‌، فتوح‌ البلدان‌، به‌ کوشش‌ رضوان‌ محمد رضوان‌، بیروت‌، 1398ق‌/1978م‌؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، تاریخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌/ 1930م‌؛ ذهبی‌، محمد، تذکرهٔ الحفاظ، حیدرآباد دکن‌، 1332-1334ق‌؛ همو، سیر اعلام‌ النبلاء، به‌ کوشش‌ شعیب‌ ارنؤوط و علی‌ ابوزید، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ زریاب‌ خوئی‌، عباس‌، «ابن‌ اسحاق‌»، بزم‌ آورد، تهران‌، 1368ش‌؛ سزگین‌، فؤاد، تاریخ‌ التراث‌ العربی‌، ترجمهٔ محمود فهمی‌ حجازی‌، ریاض‌، 1403ق‌/1983م‌؛ سقا، مصطفی‌ و دیگران‌، مقدمه‌ بر السیرهٔ النبویهٔ ابن‌ هشام‌، قاهره‌، 1355ق‌/1936م‌؛ سمعانی‌، عبدالکریم‌، الانساب‌، حیدرآباد دکن‌، 1400ق‌/1980م‌؛ سیوطی‌، طبقات‌ الحفاظ، بیروت‌، 1983م‌؛ شباب‌، خلیفهٔ بن‌ خیاط، تاریخ‌، به‌ کوشش‌ سهیل‌ زکار، دمشق‌، 1968م‌؛ همو، طبقات‌، به‌ کوشش‌ سهیل‌ زکار، دمشق‌، 1966م‌؛ طبری‌، تاریخ‌، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، قاهره‌، 1960- 1968م‌؛ همو، «المنتخب‌ من‌ کتاب‌ ذیل‌ المذیل‌»، مندرج‌ در ج‌ 11 تاریخ‌ طبری‌؛ عامری‌ حرضی‌ یمانی‌، یحیی‌، غربال‌ الزمان‌، به‌ کوشش‌ محمد ناجی‌ زعبی‌ العمر، دمشق‌، 1405ق‌/1985م‌؛ قهپائی‌، عنایت‌الله‌، مجمع‌ الرجال‌، به‌ کوشش‌ ضیاءالدین‌ علامهٔ اصفهانی‌، تهران‌، 1384ق‌/ 1963م‌؛ کحاله‌، عمررضا، اعلام‌ النساء، بیروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ مرکزی‌، خطی‌؛ مهدوی‌، اصغر، مقدمهٔ خلاصهٔ سیرت‌ رسول‌الله‌، تلخیص‌ و انشای‌ محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ عمر، تهران‌، 1368ش‌؛ همو، مقدمهٔ سیرت‌ رسول‌الله‌، ترجمهٔ رفیع‌الدین‌ اسحاق‌ بن‌ محمد همدانی‌، تهران‌، 1361ش‌؛ یاقوت‌، ادبا؛ نیز:EI 2 ; Horovitz, Josep, X The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors n , IC, 1928. سیدعلی‌ آل‌ داود تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 4 ستون‌ مورخ‌ 30/11و 5/5 ستون‌ مورخ‌ 1/12/75 ن‌ * 2 * (رب) 24/1/75