ابن ارزق، شمس الدین
نویسنده حسن یوسفی اشکوری
مآخذ ابن‌ ازرق‌، ابوعبدالله‌، بدائع‌ السلک‌ فی‌ طبائع‌ الملک‌، به‌ کوشش‌ علی‌ سامی‌ النشار، بغداد، 1397ق‌/1977م‌؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ترجمهٔ محمد پروین‌ گنابادی‌، تهران‌، 1336ش‌؛ حنبلی‌، مُجیرالدین‌، الانس‌ الجلیل‌ بتاریخ‌ القدس‌ و الخلیل‌، عمّان‌، 1973م‌؛ سامی‌النشار، علی‌، مقدمهٔبدائع‌السلک‌ ابن‌ازرق‌، بغداد،1397ق‌/1977م‌؛ سخاوی‌، عبدالرحمان‌، الضوء اللامع‌، قاهره‌، 1936م‌؛ ماوردی‌، ابوالحسن‌ ادب‌ الدنیا والدین‌، به‌ کوشش‌ محمد صباح‌، بیروت‌، 1986م‌؛ مخلوف‌، محمد بن‌ محمد، شجرهٔ النور الزکیّهٔ، بیروت‌، 1930م‌؛ مقری‌ تلمسانی‌، احمد، ازهار الریاض‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ السقا و دیگران‌، قاهره‌، 1939م‌؛ همو، نفح‌ الطیب‌، به‌ کوشش‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌، 1969م‌؛ نیز: Abdesselem, Ahmed, Ibn Khaldun et ses lectures, Paris, 1983; GAL. حسن‌ یوسفی‌ اشکوری‌ - معرفی‌ کتاب‌ بدایع‌ السلک‌ از سیدجواد طباطبائی‌ تایپ‌ مجدد و ن‌ * 1 * (رب) 29 و 30/11/75 ن‌ * 2 * (رب) 23/1/76