ابو البختری، عاص
نویسنده حسن یوسفی اشکوری
مآخذ ابن اثیر، الکامل؛ ابن اسحاق، سیره، به کوشش محمد حمیداللـه، قونیه، 1401ق/1980م؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، به کوشش احسان عباس، بیروت، دارصادر؛ ابن هشام، محمد بن اسحاق، السیره النبویه، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، قاهره، 1355ق/1936م؛ بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، به کوشش محمد حمیداللـه، قاهره، 1959م؛ بیهقی، احمدبن حسین، دلائل النبوه، به کوشش عبدالمعطی قلعجی، بیروت، 1405ق/1985م؛ زبیدی، تاج العروس؛ زبیری، مصعب بن عبداللـه، نسب قریش، به کوشش لوی پرووانسال، قاهره، 1953م؛ کلبی، محمدبن سائب، جمهره النسب، به کوشش ناجی حسن، بیروت، 1407ق/1984م؛ راقدی، محمدبن عمر، مغازی، به کوشش مارسدن جونز، لندن، 1966م.حسن یوسفی اشکوری