ابو ایوب موریانی
نویسنده محمد مهدی موذن جامی
مآخذ ابن اثیر، الکامل؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن عبدربه، احمدبن محمد، العقد الفرید، به کوشش احمد امین و دیگران، قاهره، 1382ق/1962م؛ اربلی، عبدالرحمن، خلاصه الذهب المسبوک، به کوشش مکی السید جاسم، بغداد، مکتبه المثنی؛ بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، به کوشش عبدالعزیز الدوری، بیروت، 1398ق/1978م؛ بووا، لوسین، برمکیان، ترجمۀ عبدالحسین میکده، تهران، 1365ش؛ جاحظ، عمروبن بحر، الحیوان، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1387ق/1967م؛ جهشیاری، محمد بن عبدوس، الوزراء والکتّاب، قاهره، 1357ق/1938م؛ حمداللـه مستوفی، تاریخ گزیده، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، 1362ش؛ ذهبی، محمدبن احمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، 1405ق/1985م؛ طبری، تاریخ؛ عامری، یحیی بن ابی‌بکر، غربال الزمان، به کوشش محمد ناجی زعبی العمر، دمشق، 1405ق/1985م؛ کحاله، عمررضا، معجم قبائل العرب، دمشق، 1395ق/1975م؛ مسعودی، مروج الذهب، به کوشش باربیه دومنار، پاریس، 1871م؛ هندوشاه بن سنجر، تجارب السلف، به کوشش عباس اقبال، تهران، 1313ش؛ یاقوت، بلدان؛ یعقوبی، احمدبن اسحاق، تاریخ، بیروت، 1379ق/1960م. محمد مهدی مؤذن جامی