ابو ایوب انصاری
نویسنده محمد انصاری
مآخذ ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه‌اللـه، شرح نهج‌البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1960م؛ ابن اثیر، علی بن محمد، اسدالغابه، تهران، 1377ق؛ همو، الکامل؛ ابن اعثم، احمد، کتاب الفتوح، حیدرآباد دکن، 1390ق/1970م؛ ابن حبان، محمد، کتاب الثقات، حیدرآباد دکن، 1397ق/1977م؛ ابن حبیب، محمد، المحیر، به کوشش ا. لیختن اشتتر، حیدرآباد دکن، 1361ق/1942م؛ ابن داوود حلی، حسن بن علی، الرجال، به کوشش جلال‌الدین محدّث، تهران، 1342ش؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت، دارصادر؛ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللـه، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره، مکتبه النهضه؛ ابن عبدربه، احمدبن محمد، العقد الفرید، به کوشش عبدالمجید الترحینی، بیروت، 1404ق/1983م؛ ابن عساکر، علی بن حسن، التاریخ الکبیر، به کوشش عبدالقادر افندی بدران، دمشق، 1332ق؛ ابن قتیبه، عبداللـه بن مسلم، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، 1960م؛ ابن منظور، محمدبن مکرم، مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، به کوش احمد رایت حمّوش و محمد نساجی العمر، دمشق، 1404ق/1984م؛ ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، قاهره، 1375ق/1955م؛ اسکافی، محمدبن عبداللـه، المعیار و الموازنه، به کوشش محمدباقر محمودی، بیروت، 1402ق/1981م؛ امین، محسن، اعیان الشیعه، به کوشش حسن امین، بیروت، 1403ق؛ بخاری، محمدبن اسماعیل، التاریخ الصغیر، به کوشش محمود ابراهیم زاید، بیروت، 1406ق؛ برقی، احمدبن محمد، الرجال، به کوشش جلال‌الدین محدّث، تهران، 1342ش؛ بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، ج 2، به کوشش محمدباقر محمودی، بیروت، 1394ق/1974م؛ همو، همان، ج 4، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1400ق/1979م؛ همو، فتوح البلدان، به کوشش رضوان محمد رضوان، بیروت، 1398ق/1978م؛ ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، به کوشش جلال‌الدین محدّث، تهران، 1353ش؛ حلبی، علی ابن برهان‌الدین، السیره الحلبیه، بیروت، مکتبه الاسلامیه؛ خطیب بغدادی، احمدبن علی، الرحله فی طلب الحدیث، به کوشش نورالدین عتر، دمشق، 1395ق؛ خلیفه بن خیاط، الطبقات، به کوشش سهیل زکار، دمشق، 1966م؛ خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بیروت، 1403ق؛ دینوری، احمدبن داوود، الاخبار الطوال، به کوشش عبدالمنعم عامر و جمال‌الدین شیال، قاهره، 1379ق/1959م؛ ذهبی، محمدبن احمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، 1405ق/1985م؛ طبری، تاریخ؛ علامۀ حلی، حسن بن یوسف، رجال، به کوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، 1381ق/1961م؛ قرآن مجید؛ کشی، محمد، معرفه الرجال، اختیار طوسی، شرح میرداماد استرابادی، قم، 1404ق؛ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، به کوشش بشار عوّاد معروف، بیروت، 1407ق؛ مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، 1965م؛ نصربن مزاحم، وقعه صفّین، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1382ق؛ نووی، یحیی بن شرف، تهذیب الأسماء و اللغات، قاهره، اداره الطباعه المنیریه؛ یافعی، عبداللـه بن اسعد، مرآه الجنان، حیدرآباد دکن، 1338ق؛ یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ، بیروت، 1379ق/1960م؛ نیز: Canard, Marius, »Les expéditions des Arabes contre Constantinople«, JA, Paris, 1927, vol. CCVIII; İşli, Necdet, İstanbul'da Sahabe Kabir ve Makamlan, Ankara, Renk ofset matbaacilik. محمد انصاری