ابو اعور سلمی
نویسنده علی بهرامیان
مآخذ ابن ابی حاتم، محمدبن ادریس، الجرح و التعدیل، حیدرآباد دکن، 1372ق/1952م؛ ابن اثیر، علی بن محمد، اسدالغابه، قاهره، 1285ق؛ همو، الکامل؛ ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی، تذکره خواص الأمّه، نجف، 1369ق؛ ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، الاصابه، قاهره، 1328ق؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت، دارصادر؛ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللـه، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره، 1380ق/1960م؛ ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، دمشق، دارالبشیر؛ ابن قتیبه، عبداللـه بن مسلم، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، 1960م؛ ابوزرعۀ دمشقی، عبدالرحمن بن عمرو، تاریخ، به کوشش شکراللـه قوجانی، دمشق، 1400ق/1980م؛ الامامه والسیاسه، منسوب به ابن قتیبه، قاهره، 1388ق/1969م؛ بسوی، یعقوب بن سفیان، المعرفه التاریخ، به کوشش اکرم ضیاء عمری، بغداد، 1396ق/1976م؛ بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، ج 2، به کوشش محمدباقر محمودی، بیروت، 1394ق/1974م؛ همو، همان، ج 5، به کوشش گوتین، بیت‌المقدس، 1936م؛ خلیفه بن خیاط، تاریخ، به کوشش سهیل زکار، دمشق، 1967م؛ دینوری، احمدبن داوود، الاخبار الطوال، به کوشش عبدالمنعم عامر، قاهره، 1379ق/1959م؛ طبری، تاریخ؛ کلبی، هشام بن محمد، جمهره‌النسب، به کوش ناجی حسن، بیروت، 1407ق/1986م؛ مسعودی، مروج الذهب، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، 1385ق/1966م؛ نصربن مزاحم منقری، وقعۀ صفین، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1382ق؛ نویری، احمدبن عبدالوهاب، نهایه الارب، به کوشش محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1975م؛ واقدی، محمدبن عمر، المغازی، به کوشش مارسدن جونز، لندن، 1966م؛ یحیی بن معین، التاریخ، به کوشش احمد محمد نورسیف، مکه، 1399ق/1979م؛ یعقوبی، احمدبن اسحاق، تاریخ، بیروت، دارصادر. علی بهرامیان