ابو الاسوار شاور بن فضل
نویسنده ابوالفضل خطیبی
مآخذ ابن اثیر، الکامل؛ بنداری اصفهانی، فتح بن علی، زبده النصره، مختصر تاریخ آل سلجوق عمادالدین کاتب، به کوشش هوتسما، لیدن، 1889م؛ دولتشاه سمرقندی، تذکره الشعراء، به کوشش محمد رمضانی، تهران، 1366ش؛ زامباور، معجم الانساب والاسرات الحاکمه، ترجمۀ زکی محمد حسن بک و حسن احمد محمود، بیروت، 1400ق/1980م؛ عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر، قابس‌نامه، به کوشش سعید نفیسی، تهران، 1366ش؛ قطران تبریزی، حکیم ابومنصور، دیوان، به کوشش محمد نخجوانی، تهران، 1366ش؛ کسروی، احمد، شهریاران گمنام، تهران، 1335ش؛ منجم‌باشی، احمدبن لطف‌اللـه، «باب فی الشدادیه»؛ همو، «فصول من تاریخ باب و شروان» (نک‍ : مل‍ ، مینورسکی)؛ نفیسی، سعید، تعلیقات بر قابوس‌نامه (نک‍ : هم‍ ، عنصرالمعالی)؛ نیز: Bosworth, C. E., »The Political and Dynastic History of the Iranian World«, The Cambridge History of Iran, Cambridge, 1968, vol. V; EI2; Grousset, René, Histoire de L'Arménie, Paris, 1947; Madelung, W., »The Minor Dynasties of Northern Iran«, The Cambridge History of Iran, Cambridge, 1975, vol. IV; Markwart, Josef, Die Entstehung der armenischen Bistümer, Rome, 1932; Minorsky, V., A History of sharvān and Darband, Cambridge, 1958; id, Studies in Caucasian History, London, 1953. ابوالفضل خطیبی