ابو الاسد حمانی
نویسنده ایران ناز کاشیان
مآخذ ابن طقطقی، محمدبن علی، الفخری، بیروت، 1400ق/1980م؛ ابن قتیبه، عبداللـه بن مسلم، الشعر و الشعراء، به کوشش محمد یوسف نجم و احسان عباس، بیروت، 1964م؛ همو، عیون الاخبار، به کوشش یوسف علی طویل، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ همو، المقدمه، متن و ترجمۀ فرانسۀ العشر و الشعراء، به کوشش گودفروادو مونبین، پاریس، 1947م؛ همو، مقدمۀ کتاب الشعر و الشعراء، ترجمۀ آذرنوش، تهران، 1363ش؛ ابن معتز، عبداللـه، طبقات الشعراء، به کوشش عبدالستار احمد فراج، قاهره، 1968م؛ ابوتمام، حبیب بن اوس، دیوان الحماسه، شرح خطیب تبریزی، دمشق، 1331ق؛ ابوعبید بکری، عبداللـه عبدالعزیز، سمط اللآلی، به کوشش عبدالعزیز میمنی، قاهره، 1354ق/1936م؛ ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، قاهره، 1383ق/1963م؛ جهشیاری، محمد بن عبدوس، الوزراء والکتاب، قاهره، 1357ق/1938م؛ زرکلی، اعلام؛ نیز: EI2, S. ایران‌ناز کاشیان