ابو اسحاق کوبنانی
نویسنده یونس کرامتی
مآخذ ابواسحاق کوبنانی، اعمال هندسی بوزجانی، میکروفیلم شم‍ (22) 775 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران؛ همو، حاشیۀ شرح ملخص، نسخۀ خطی شم‍ (2) 2417 همان کتابخانه؛ همو، رسالۀ تألیفیه، نسخۀ خطی شم‍ (5) 2417 همان کتابخانه؛ همو، رسالۀ تضعیفیه، نسخۀ خطی شم‍ (4) 2417 همان کتابخانه؛ همو، شرح سی فصل طوسی، نسخۀ خطی شم‍ (1) 2417 همان کتابخانه؛ جذبی، علی‌رضا، هندسۀ ایرانی، تهران، 1369ش؛ دانش‌پژوه، محمدتقی و علینقی منزوی، فهرست کتابخانۀ سپهسالار، تهران، 1356ش؛ روح‌الامینی، محمود، «ابواسحاق کوبنانی»، ریاضی‌دان و ادیب قرن نهم هجری»، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، 1369ش، س 1، شم‍ 1؛ شورا، خطی، العلی، صالح احمد، مقدمۀ کتاب مایحتاج الیه الصانع من علم النهدسه، بغداد، 1979م؛ قربانی، ابوالقاسم، بیرونی نامه، تهران، 1353ش؛ مرکزی، خطی؛ مرکزی، میکروفیلمها؛ نیز: Blochet; Woepcke, Franz, »Recherches sur l'histoire des sciences mathématiques«, JA, Paris, 1855, vol. V. یونس کرامتی