ابو اسحاق کازرونی
نویسنده مینا حفیظی
مآخذ ابن بطوطه، محمدبن ابراهیم، رحله، بیروت، 1384ق/1964م؛ افشار، ایرج، مقدمۀ فردوس المرشدیه (نک‍ : هم‍ ، محمود بن عثمان)؛ جامی، عبدالرحمن بن احمد، نفحات الانس، به کوشش مهدی توحیدی‌پور، تهران، 1337ق؛ خواندمیر، غیاث‌الدین، تاریخ حبیب السیر، تهران، 1333ش؛ زرکوب شیرازی، احمد بن شهاب‌الدین، شیرازنامه، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی، تهران، 1350ش؛ عطار، فریدالدین، تذکره‌الاولیاء، به کوشش محمد استعلامی، تهران، 1366ش؛ فصیح خوافی، احمدبن محمد، مجمل فصیحی، به کوشش محمود فرخ، مشهد، 1340ش؛ مایر، فریتس، مقدمۀ فردوس المرشدیه، به کوشش ایرج افشار، تهران، 1358ش؛ نامۀ دانشوران ناصری، قم، 1379ق؛ نیز: Browne, E. G., A Literary history of Persia, Cambridge, 1977; Köprüiüzāde, M. Fu᾽ād, »Abū Ishāq Kāzerūnī und die Ishāqī-Derwische in Anatolien«, tr. P. Wittek, Der Islam, Berlin, 1931, vol. XIX; Rizvi, Saiyid Athar Abbas, A History of Sufism in India, New Delhi, 1986; Wittek, P., tr. And note on »Abū Ishāq Kāzerünī…« (vide: Köprülüzāde). مینا حفیظی