ابو اسحاق شیرازی
نویسنده نورالله کسایی
مآخذ ابن اثیر، الکامل؛ ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، صفه الصفوه، به کوشش محمود فاخوری، بیروت، 1406ق/1986م؛ همو، المنتظم، حیدرآباد دکن، 1359ش؛ ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی، مرآه الزمان، حیدرآباد دکن، 1370ق/1951م؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن دمیاطی، احمدبن ایبک، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، به کوشش قیصر ابوفرح، بیروت، 1399ق/1978م؛ ابن عساکر علی بن حسن، تبیین کذب المفتری، دمشق، 1347ق؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، طبقات الفقهاء، به کوشش خلیل میس، بیروت، دارالقلم؛ اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، طبقات الشافعیه، به کوشش عبداللـه جبوری، بغداد، 1391ق/1971م؛ بنداری اصفهانی، فتح بن علی، زبده التواریخ، قاهره، 1974م؛ ترکی، عبدالمجید، مقدمه و تعلیقات بر شرح اللمع ابواسحاق شیرازی، بیروت، 1408ق/1988م؛ جعدی، عمربن علی، طبقات فقهاء الیمن، به کوشش فؤاد سید، قاهره، 1957م؛ حاجی خلیفه، کشف؛ ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد نعیم عرقسوسی، بیروت، 1405ق/1984م؛ سبکی، عبدالوهاب بن علی، طبقات الشافعیه الکبری، قاهره، 1324ق؛ سخاوی، محمدبن عبدالرحمن، الضوء اللامع، قاهره، 1355ق؛ سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، حیدرآباد دکن، 1399ق/1979م؛ صریفینی، ابراهیم بن محمد، تاریخ نیسابور (منتخب السیاق عبدالغافر فارسی)، به کوشش محمد کاظم محمودی، قم، 1403ق؛ عمادالدین کاتب، محمد، خریده القصر (قسم شعرای ایران)، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ الفهرس التمهیدی للمخطوطات المصوره، قاهره، 1948م؛ قفطی، علی ابن یوسف، انباه الرواه، قاهره، 1371ق/1952م؛ کسائی، نوراللـه، مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن، تهران، 1363ش؛ مقدسی، محمدبن احمد، احسن التقاسیم، لیدن، 1906م؛ نووی، یحیی بن شرف، تهذیب الاسماء واللغات، قاهره، اداره الطباعه المنیریه؛ هندوشاه بن سنجر نخجوانی، تجارب السلف، به کوشش عباس اقبال، تهران، 1357ش؛ هیتو، محمدحسن، الامام الشیرازی حیاته و آراؤه الاصولیه، بیروت، 1400ق/1980م؛ یاقوت، ادبا، همو، بلدان؛ نیز: Ahlwardt; De Slane; GAL; GAL, S; Pertsch; Voorhoeve. نوراللـه کسائی