ابو اسحاق البیری
مآخذ ابن ابار، محمدبن عبداللـه، التکلمه لکتاب الصله، به کوشش عزت عطار حسینی، قاهره، 1375ق/1955م؛ ابن بسام، علی، الذخیره فی محاسن اهل الجزیره، قاهره، 1361ق/1943م؛ ابن جابر وادی آشی، محمد، برنامج، به کوشش محمد محفوظ، بیروت، 1982م؛ ابن خطیب، محمدبن عبداللـه، الاحاطه، به کوشش محمد عبداللـه عنان، قاهره، 1397ق/1977م؛ همو، اعمال الاعلام، به کوشش کوی پرووانسال، بیروت، 1956م؛ ابن خیر اشبیلی، محمد، فهرسه، به کوشش فرانسیسکو کودرا، بغداد، 1382ق/1963م؛ ابن زبیر، احمد، صله الصله (القسم الاخیر)، به کوشش لوی پرووانسال، رباط، 1937م؛ ابن سعید، علی بن موسی، المغرب فی حلی المغرب، به کوشش شوقی ضیف، قاهره، 1955م؛ ابن عذاری، احمد بن محمد، البیان المغرب، به کوشش لوی پرووانسال و کولن، بیروت، دارالثقافه؛ ابن عطیه، عبدالحق، فهرس، به کوشش محمد ابوالاجفان و محمد زاهی، بیروت، 1983م؛ ابواسحاق البیری، ابراهیم بن مسعود، دیوان، به کوشش محمد رضوان دایه، دمشق، 1401ق/1981م؛ ابوالحجاج بلوی، یوسف محمد، الف باء، به کوشش مصطفی وهبی، بیروت، 1405ق/1985م؛ بستانی؛ دایه، محمد رضوان، مقدمه و تعلیق بر دیوان (نک‍ : هم‍ ، ابواسحاق البیری)؛ عباس، احسان، تاریخ الادب الاندلسی (عصر الطوائف و المرابطین)، بیروت، 1971م؛ عبداللـه زیری، ]خاطرات[ (نک‍ : مل‍ ، لوی پرووانسال)؛ عنان، محمد عبداللـه، تاریخ دولت اسلامی در اندلس، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران، 1367ش؛ قاضی عیاض، ترتیب المدارک، به کوشش احمد بکیر محمد، بیروت / طرابلس، 1387ق/1967م؛ گنون، عبداللـه، «تائیه أبی اسحاق الالبیری»، مجله مجمع اللغه العربیه، دمشق، 1393ق/1974م، شم‍ 49؛ مقری تلمسانی، احمدبن محمد، نفح الطیب، به کوشش یوسف محمد بقاعی، بیروت، 1406ق/1986م؛ نیز: Dozy, R., Histoire des Musulmans d'Éspagne, Leiden, 1932; EI2; Judaica; Lévi-Provençal, E., introd, »Les, Mémoires, de῾Abd Allāh, dernier roizīride de Grenade« Al-Andalus, Madrid / Granada, 1935, vol. III; Monroe, James, Hispano-Arabic Poetry, Berkeley, 1974; Pérès, Henri, La Poésie andalouse en arabe classique, Paris, 1953. بخش ادبیات عرب