ابو اسامه
نویسنده سعید علیزاده
مآخذ ابن خلکان، وفیات؛ ابوحیان غرناطی، محمدبن یوسف، تذکره النّحاه، به کوشش عفیف عبدالرحمن، بیروت، 1406ق/1982م؛ سیوطی، بغیه الوعاه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1384ق/1964م؛ یاقوت، ادبا، نیز: EI2, S; GAS. سعید علیزاده