ابن وحشیه
نویسنده محمد علی مولوی
مآخذ ابن اثیر، الکامل، ابن بابویه، محمدبن علی، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1403ق؛ ابن بیطار، عبداللـه بن احمد، الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه، بولاق، 1291ق/1874م؛ ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، بیروت، 1956م؛ ابن میمون، موسی، دلاله الحائرین، به کوشش حسین آتای، آنکارا، 1974م؛ ابن ندیم، الفهرست، به کوشش گوستاو فلوگل، لایپزیک، 1871م؛ ابن وحشیه، احمد بن علی، اصول الحکمه، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ همو، السموم و الترقیات، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ همو، الفلاحه النبطیه، چاپ تصویری، به کوشش فؤاد سزگین، فرانکفورت، 1405ق/1984م؛ همو، کنزالحکمه، نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ انصاری دمشقی، محمد بن ابی‌طالب، نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر، لایپزیک، 1923م؛ برهان، محمد حسین بن خلف، برهان قاطع، به کوشش محمد معین، تهران، 1357ش؛ تقی‌زاده، حسن، حسن، گاه شماری در ایران قدیم، تهران، 1316ش؛ زندگی نامۀ علمی دانشوران، ترجمه زیر نظر احمد بیرشک، تهران، 1366ش؛ طاش کوپری‌زاده، احمدبن مصطفی، مفتاح السعاده، حیدرآباد دکن، 1328-1329ق؛ فهد، توفیق، «الفلاحه النبطیه و علم الزراعه العربیه»، ابحاث الندوه العالمیه الاولی، حلب، 1977م، ج 1؛ قرآن مجید، قفطی، علی بن یوسف، تاریخ الحکماء، اختصار زوزنی، به کوشش بولیوس لیپرت، لایپزیک، 1903م؛ متاب مقدس؛ مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، 1385ق/1965م؛ نالینو، کارلو، علم الفلک، تاریخه عند العرب فی القرون الوسطی، رم، 1911م؛ نیز: EI2; GAL, GAL, S; GAS; Gutschmid, A., »Die nabatäische Landwirthschaft und ihre Geschwister«, ZDMG, Leipzig, 1861, vol. XV; Kraus, P., Jābir Ibn Hayyān, Hildesheim, 1989; Nöldeke, Th., »Noch Einiges über nabatäische Landwirthschaft«, ZDMG, Leipzig, 1875, vol. XXIX; Pertsch; Quatremère, E., »Mémoire sur les Nabatéens«, JA, 1835, vol. XV; Ullmann, M., Die Natur-und Geheimwissenschaft, Leiden, 1972. محمدعلی مولوی