ابن ندیم
نویسنده حسن انصاری
مآخذ ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم، عیون الانبیاء، به کوشش آوگوست مولر، بولاق، 1299ق/1882م؛ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، حیدرآباد دکن، 1331ق؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن شهر آشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، نجف، 1380ق/1961م؛ ابن طاووس، علی بن موسی، فرج المهموم، نجف، 1368ق؛ ابن نجار، محمد بن محمود، ذیل تاریخ بغداد، حیدرآباد دکن، 1401ق/1981م؛ ابن ندیم، الفهرست؛ ابوالحسن عامری، محمد بن یوسف، الاعلام بمناقب الاسلام، به کوشش احمد عبدالحمید غراب، قاهره، 1387ق/1967م؛ ادریسی، محمدبن عبدالعزیز، انوار علو الاجرام، به کوشش سزگین، فرانکفورت، 1408ق/1980م؛ بغدادی، عبدالقادر بن عمر، خزانه الادب، بولاق، 1299ق؛ تجدد، رضا، مقدمه بر ترجمۀ الفهرست، تهران، 1366ش؛ حاجی خلیفه، کشف؛ دانش‌پژوه، محمدتقی، مقدمه بر نزهه الارواح شهرزوری، تهران، 1365ش؛ ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، حوادث سالهای 381-400ق، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، 1409ق/1988م؛ زرکلی، اعلام؛ زلهایم، رودلف، «تاریخ وفاه ابن الندیم»، ترجمۀ حسام صغیر، مجله مجمع اللغه العربیه، دمشق، 1395ق/1975م؛ ج 50، شم‍ 3؛ سبکی، عبدالوهاب بن علی، طبقات الشافعیه الکبری، قاهره، 1324ق؛ صفدی، خلیل بن ابیک، الوافی بالوفیات، به کوشش هلموت ریتر، بیروت، 1381ق/1975م؛ ج 50، شم‍ 3؛ سبکی، عبدالوهاب بن علی، طبقات الشافعیه الکبری، قاهره، 1324ق؛ صفدی، خلیل بن ابیک، الوافی بالوفیات، به کوشش هلموت ریتر، بیروت، 1381ق/1961م؛ طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، به کوشش محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف، کتابفروشی مرتضویه؛ علی، جواد، «علم ابن الندیم بالیهودیه و النصرانیه»، مجله مجمع العلمی العراقی، ج 8، 1380ق، ج 10، 1382ق؛ قفطی، علی بن یوسف، انباءالرواه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1369ق/1950م؛ همو، تاریخ الحکماء، به کوشش یولیوس لیپرت، لایپزیک، 1903م؛ کوپریلی، خطی؛ نجاشی، احمد بن علی، الرجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، 1407ق؛ یاقوت، ادبا؛ نیز: Dogge, B., introd. The Fihrist of al-Nadim, New York, 1970; EI2; Flügel, G., intod. Kitâb al-Fihrist, Leipzig, 1871; Fück, J., »Eine arabische Literaturgeschichte aus dem 10. Jahrhundert n. Chr.«, ZDMG, 1930, vol. LXXXIV; id, »Neue Materialien zum Fihrist«, ZDMG, 1936, vol. XC; GAS; Goldziher, I., »Beiträge zur Erklärung des Kitâb al-Fihrist«, ZDMG, 1882, vol. XXXVI; Kraemer, J. L., Humanism in the Renaissance of Islam, Leiden, 1986; Lippert, J., »Ibn al-Kûfî, ein Vorgänger Nadîm's«, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 1897, vol. XI; Mīnovī, M., introd. Ketab al-Fihrist, Tehran, 1971; Ritter, H., »Zur Überlieferung des Fihrist«, Der Islam, 1928, vol. XVII; Vasiliev, A. A., Byzance et les Arabes, tr. H. Grégoire et M. Canard, Bruxelles, 1950. حسن انصاری