ابن نحاس، فتح الله
نویسنده محمد علی لسانی فشارکی
مآخذ ابن نحاس، فتح‌اللّه، دیوان، بیروت، 1313ق؛ همو، همان، نسخۀ عکاسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ بغدادی، هدیه؛ زرکلی، اعلام؛ علی خان مدنی، سلافه العصر، قاهره، 1324ق/1906م؛ غزی، کامل بن حسین، نهر الذهب، حلب، 1345ق/1926م؛ محبی، محمد، خلاصه الاثر، قاهره، 1284ق؛ محمد راغب، محمود بن هاشم، اعلام النبلاء، حلب، 1344ق/1926م؛ مقدمۀ دیوان (نک‍ : هم‍ ، ابن نحاس)؛ نیز: Ellis, A. G., Catalogue of Arabic Books, London, 1967; GAL, S.محمدعلی لسانی فشارکی