ابن نحاس، ابوعبدالله
نویسنده محمد علی لسانی فشارکی
مآخذ ابن تغری بردی، النجوم؛ ابن جرزی، محمدبن محمد، غایه‌النهایه، به کوشش گ. بر گشترسر، قاهره، 1352ق/1933م؛ ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، الدررالکامنه، حیدرآباد دکن، 1396ق/1976م؛ ابن دقماق، ابراهیم بن محمد، ترجمان‌الزمان فی تراجم الأعیان، نسخۀ خطی کتابخانۀ احمد ثالث استانبول، شم‍ 2927؛ ابن شاکر کتبی، محمد، عیون التواریخ، نسخۀ خطی کتابخانۀ احمد ثالث استانبول، شم‍ 2922؛ همو، فؤات الوفیات، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1974م؛ ابن قاضی شهبه، ابوبکربن احمد، طبقات‌النحاه و اللغوّیین، به کوشش محسن عیاض، نجف اشرف، مطبعه‌النعمان؛ ابن قاضی مکناسی، احمدبن محمد، دُرَّه‌الحِجال، به کوشش محمد احمدی ابوالنور، تونس/قاهره، 1391ق/1971م؛ ابن کثیر، البدایه؛ ابوحیان غرناطی، محمدبن یوسف، تذکره‌النحاه، به کوشش عفیف عبدالرحمن، بیروت، 1406ق/1986م؛ اسنوی، عبدالرحیم‌بن حسن، طبقات‌الشافعیه، به کوشش عبداللّه جبوری، بغداد، 1391ق/1971م؛ بستانی؛ حاجی خلیفه، کشف؛ ذهبی، محمدبن احمد، العبر، به کوشش محمدسعیدبن بسیونی، بیروت، 1405ق/1985م؛ همو، معرفه‌القراء الکبار، به کوشش محمد سیدجادالحق، قاهره، دارالکتب الحدیثه؛ سبکی، عبدالوهاب‌بن علی، طبقات‌الشافعیه الکبری، به کوشش محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محمد حلو، قاهره، 1383ق/1964م؛ سیوطی، بغیه‌الوعاه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1384ق/1965م؛ همو، حسن‌المحاضره، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1387ق/1967م؛ صفدی، خلیل‌بن ایبک، اعیان‌العصر، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ همو، الوافی بالوفیات، به کوشش هلموت ریتر، بیروت، 1381ق/1961م؛ فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، البلغه، به کوشش محمد مصری، دمشق، 1392ق/1972م؛ کحاله، عمررضا، معجم‌المؤلفین، بیروت، 1957م؛ کوپریلی، خطی، محمدراغب، محموبن هاشم، اعلام‌النبلاء، حلب، 1343ق/1925م؛ مقری، احمدبن محمد، نفح‌الطیب، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1388ق/1968م؛ نیز: ESC2; GAL; GAL, S. محمدعلی لسانی فشارکی