ابن نجار، ابوعبدالله
نویسنده حسن انصاری
مآخذ ابن ابی‌الثلج، محمدبن محمد، «تاریخ‌الائمه»، مجموعه نفیسه، قم، 1406ق؛ ابن ابی‌الحدید، عبدالحمیدبن هبه‌اللّه، شرح نهج‌البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1382ق/1962م؛ ابن دبیثی، محمدبن سعید، ذیل تاریخ مدینه‌السلام، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ ابن دمیاطی، احمدبن ایبک، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، به کوشش محمد مولود خلف و بشار عواد معروف، بیروت، 1406ق/1986م؛ ابن رشید، محمدبن عمر، ملءالعبیه، به کوشش محمد حبیب ابن خوجه، بیروت، 1408ق/1988م؛ ابن شاکر کتبی، محمد، فوات‌الوفیات، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1394ق/1974م؛ ابن شعار، مبارک‌بن احمد، یک برگ از عقودالجمان فی شعراء هذا‌الزمان، در تعلیقات تاریخ اربل (نک‍ : هم‍ ، ابن مستوفی)؛ ابن صابونی، محمدبن علی، تکلمه اکمال‌الاکمال، به کوشش مصطفی جواد، بغداد، 1377ق/1957م؛ ابن طاووس، علی‌بن موسی، الامان، قم، 1409ق؛ همو، فتح‌الابواب، به کوشش حامد خفاف، بیروت، 1409ق/1989م؛ ابن عدیم، عمربن احمد، بغیه‌الطلب، به کوشش سهیل زکّار، دمشق، 1408ق/1988م؛ ابن فوطی، عبدالرزاق‌بن احمد، تلخیص مجمع الآداب، به کوشش محمد عبدالقدوس قاسمی، لاهور، 1359ق/1940م؛ همو، الحوادث الجامعه، به کوشش مصطفی جواد، بغداد، 1351ق؛ ابن قاضی شهبه، احمدبن محمد، طبقات الشافعیه، به کوشش حافظ عبدالعلیم خان، بیروت، 1407ق/1987م؛ ابن کثیر، البدایه؛ ابن مستوفی، مبارک‌بن احمد، تاریخ اربل، به کوشش و تعلیقات سامی صقار، بغداد، 1980م؛ ابن نجار، محمدبن محمود، «الدره‌الثمینه»، همراه شفاءالغرامِ فاسی، قاهره، 1376ق/1956م؛ همو، ذیل تاریخ بغداد، حیدرآباد دکن، 1398-1406ق/1978-1986م؛ ابوفرح، قیصر، مقدمۀ المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، حیدراباد دکن، 1391ق/1971م؛ بصری، عبداللّه‌بن سالم، «الامداد بمعرفه علو الاسناد»، همراه الرسائل‌الخمس فی الاسانید، حیدرآباد دکن، 1390ق/1970م؛ همو، سیر اعلام النبلاء، به کوشش بشار عواد معروف و محیی هلال سرحان، بیروت، 1405ق/1985م؛ خلف، محمد مولود و بشار عواد معروف، مقدمه بر المستفاد (نک‍ : هم‍ ، ابن دمیاطی)؛ رودانی، محمدبن سلیمان، صله‌الخلف، به کوشش محمد حجبی، بیروت، 1408ق/1988م؛ روزنتال، فرانتس، علم‌التاریخ عندالمسلمین، ترجمۀ صالح احمد علی، بغداد، 1963م؛ سخاوی، عبدالکریم‌بن محمد، الانساب، بیروت، 1408ق/1988م؛ سیوطی، جامع‌الاحادیث، دمشق، 1979م؛ صفدی، خلیل‌بن ایبک، الوافی بالوفیات، به کوشش ددرینگ، بیروت، 1389ق/1970م؛ کتانی، عبدالحی‌بن عبدالکبیر، فهرس‌الفهارس و الاثبات، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1402ق/1982م؛ کتانی، محمدبن جعفر، الرساله‌‌المستطرفه، استانبول، 1986م؛ گنجی، محدبن یوسف، کفایه‌الطالب، به کوشش محمد هادی امینی، تهران، 1404ق/1984م؛ منذری، عبدالعظیم‌بن عبدالقوی، التکلمه لوفیات‌النقله، به کوشش بشار عواد معروف، بیروت، 1405ق/1984م؛ یاقوت، ادبا؛ همو، بلدان، نیز: Farah, C. E., "Ibn-al-Najjār: a Neglected Arabic Historian", Joumal of the American Oriental Society, New Haven, 1964, vol. LXXXIV; Fischer, A., "Neue Auszüge aus ad-Dahabî und Ibn an-Nağğâr", ZDMG, 1890, vol. XLIV; Mach, R., Catalogue of Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the Garrett Collection, Princeton, 1977. حسن انصاری