ابن نجار، ابوالحسن
نویسنده حسن انصاری
مآخذ ابن جزری، محمدبن محمد، غایه‌النهایه، به کوشش گ. برگشترسر، قاهره، 1352ق/1933م؛ ابن شاذان، محمدبن احمد، مائه منقبه، قم، 1407ق؛ ابن طاووس، عبدالکریم‌بن احمد، فرحه‌الغری، نجف، 1368ق؛ ابوعبداللّه علوی، محمدبن علی، الاذان، به کوشش یحیی عبدالکریم فضیل، دمشق، 1399ق/1979م؛ همو، التعازی، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ همو، فضل زیاره‌الحسین(ع)، به کوشش احمد حسینی، قم، 1403ق؛ بغدادی، ایضاح؛ خزاز، علی‌بن محمد، کفایه‌الاثر، قم، 1401ق؛ خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، قاهره، 1349ق؛ سمعانی، عبدالکریم‌بن محمد، الانساب، حیدرآباد دکن، 1402ق/1982م؛ عمادالدین طبری، محمدبن محمد، بشاره‌المصطفی لشیعه‌المرتضی، نجف، 1383ق/1963م؛ قفطی، علی‌بن یوسف، انباءالرواه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1374ق/1955م؛ مفید، محمدبن محمد، الارشاد، نجف، 1382ق؛ نجاشی، احمدبن علی، الرجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، 1407ق؛ یاقوت، ادبا؛ همو، بلدان. حسن انصاری