ابن نبیه
نویسنده عباس حجت جلالی
مآخذ ابن ایاس، محمدبن احمد، بدائع‌الزهور فی وقائع‌الدهور، به کوشش محمد مصطفی، قاهره، 1402ق/1982م؛ ابن خلدون، العبر؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن شاکر کتبی، محمد، فوات‌الوفیات، به کوشش احسان عباس، بیروت، 1974م؛ ابن عماد، عبدالحی‌بن احمد، شذرات‌الذهب، قاهره، 1351ق؛ ابن نبیه، علی‌بن محمد، دیوان، بیروت، 1299ق؛ خوانساری، محمدباقر، روضات‌الجنات، تهران، 1382ق/1962م؛ ذهبی، محمدبن احمد، سیراعلام النبلاء، به کوشش بشار عواد معروف و محیی هلال سرحان، بیروت، 1405ق/1985م؛ رکابی، جودت، الادب‌العربی من‌الانحدار الی‌الازدهار، دمشق، 1982م؛ زرکلی، اعلام؛ زیدان، جرجی، تاریخ آداب اللغه‌العربیه، به کوشش شوقی ضیف، قاهره، 1957م؛ عباس، احسان، تعلیقات بر وفیات‌الاعیان (نک‍ : هم‍ ، ابن خلکان)؛ علی‌خان مدنی، انوارالربیع، به کوشش شاکر هادی شکر، کربلا، 1388ق/1968م؛ فروخ، عمر، تاریخ‌الادب‌العربی، بیروت، 1401ق/1981م؛ قلقشندی، احمدبن علی، صبح‌الاعشی، 1383ق/1963م؛ نیز: EI2, GAL. عباس حجت جلالی