ابن نباته، عبدالرحیم
نویسنده محمدرضا ناجی
مآخذ ابن ابی‌الحدید، عبدالحمیدبن هبه‌اللّه، شرح نهج‌البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره. 1959-1961م؛ ابن اثیر، علی‌بن محمد، اللباب، بیروت، دارصادر؛ ابن اثیر، نصراللّه‌بن محمد، المثل‌السائر، به کوشش احمد حوفی و بدوی طبانه، قاهره، 1379-1381ق/1959-1962م؛ ابن تغری بردی، النجوم؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن شاکر کتبی، محمد، عیون‌التواریخ (حوادث 365-402ق)، نسخۀ خطی کتابخانۀ احمد ثالث استانبول، شم‍ 2922؛ همو، فوات‌الوفیات، به کوشش به کوشش احسان عباس، بیروت، 1974م؛ ابن شداد، محمدبن علی، الاعلاق‌الخطیره، به کوشش یحیی عباره، دمشق، 1978م؛ ابن عماد، عبدالحی‌بن احمد، شذرات‌الذهب، قاهره، 1350ق؛ ابن فوطی، عبدالرزاق‌بن احمد، تلخیص مجمع‌الآداب فی معجم‌الالقاب، به کوشش مصطفی جواد، دمشق، 1962م؛ ابن قنفذ، احمدبن حسن، الوفیات، به کوشش عادل نویهض، بیروت، 1403ق/1983م؛ ابن نباته، عبدالرحیم‌بن محمد، دیوان خطب، با مقدمه و شرح طاهر افندی الجزائری، بیروت، 1311ق؛ ابوالفداء، المختصر فی اخبارالبشر، بیروت، 1960م؛ حاجی خلیفه، کشف؛ ذهبی، محمدبن احمد، تاریخ‌الاسلام (حوادث 351-380ق)، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، 1409ق/1989م؛ همو، سیراعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و اکرم بوشی، بیروت، 1404ق/1984م؛ همو، العبر، به کوشش محمد سعدبن بسیونی زغلول، بیروت، 1405ق/1985م؛ زرکلی، اعلام؛ سبکی، عبدالوهاب‌بن علی، طبقات‌الشافعیه الکبری، به کوشش عبدالفتاح محمد حلو و محمود محمد طناحی، قاهره، 1971م؛ شوشتری، نوراللّه، مجالس‌المؤمنین، تهران، 1365ش؛ صفدی، خلیل بن ایبک، نصره الثائر علی‌المثل السائر، به کوشش محمدعلی سلطانی، دمشق، 1972م؛ همو، الوافی بالوفیات، به کوشش ایمن سید، بیروت، 1408ق/1988م؛ طاهر افندی الجزائری، مقدمه و شرح بر دیوان خطب (نک‍ : هم‍ ، ابن نباته)؛ عامری، یحیی‌بن ابی‌بکر، غربال‌الزمان، به کوشش محمد ناجی زعبی‌العمر، دمشق، 1405ق/1985م؛ کانار، ماریوس، نخب تاریخیه و ادبیه جامعه‌الأخبار الامیر سیف‌الدوله‌الحمدانی، الجزائر، 1934م؛ مبارک، زکی، النثرالفنی فی‌القرن‌الرابع، بیروت، 1352ق/1934م؛ یافعی، عبداللّه‌بن اسعد، مرآه‌الجنان، بیروت، 1390ق/1970م؛ یاقوت، ادبا؛ نیز: Ahlwardt; EI2; GAL; GAL, S. محمدرضا ناجی