ابن نباته، ابونصر
نویسنده محمدرضا ناجی
مآخذ ابن اثیر، الکامل؛ همو، اللباب، بیروت، دارصادر؛ ابن جوزی، عبدالرحمن‌بن علی، المنتظم، حیدرآباد دکن، 1358ق؛ ابن خلکان، وفیات؛ ابن فضل‌اللّه عمری، احمد ابن یحیی، مسالک‌الابصار فی ممالک‌الامصار، چاپ عکسی، به کوشش فؤاد سزگین، فرانکفورت، 1408ق/1988م؛ ابن کثیر، البدایه؛ ابن ندیم، الفهرست؛ ابوحیان توحیدی، علی‌بن محمد، اخلاق‌الوزیرین، به کوشش محمدبن تاویت طنجی، دمشق، 1965م؛ همو، الامتاع والمؤنسه، به کوشش احمد امین و احمدالزین، قاهره، 1939م؛ بارودی، محمود سامی پاشا، مختارات، قاهره، 1327ق؛ ثعالبی، عبدالملک، یتیمه‌الدهره، قاهره، 1352ق/1934م؛ جرجانی، عبدالقاهر، اسرارالبلاغه، به کوشش هلموت ریتر، استانبول، 1954م؛ خطیب بغدادی، احمدبن علی، تاریخ بغداد، قاهره، 1349ق/1931م؛ ذهبی، محمدبن احمد، تاریخ الاسلام، نسخۀ عکسی موجود در کتابخانۀ مرکز؛ همو، سیر اعلام‌النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد نعیم عرقسوسی، بیروت، 1403ق/1983م؛ سمعانی، عبدالکریم‌بن محمد، الانساب، حیدرآباد دکن، 1402ق/1982م؛ شکعه، مصطفی، فنون‌الشعر فی مجتمع‌الحمدانیین، بیروت، 1981م؛ صفدی، خلیل‌بن ابیک، الوافی بالوفیات، به کوشش ایمن فؤادسید، بیروت، 1408ق/1988م؛ فیروزآبادی، قاموس؛ مهیار دیلمی، دیوان، قاهره، 1349ق/1930م؛ همدانی، محمدبن عبدالملک، تکلمه تاریخ‌الطبری، به کوشش البرت یوسف کنعان، بیروت، 1961م؛ یاقوت بلدان؛ نیز: GAL; GAS. محمدرضا ناجی